Barbara Scerbo创意摄影图片欣赏

2017-06-23z1586 的分享

  意大利女摄影师Barbara Scerbo,有一个有趣的摄影创意想法,这个系列被她命名为“Illusion”(幻象),她用错觉形式表现美景与空间的交错。下面来欣赏下Barbara Scerbo创意摄影图片

 Barbara Scerbo创意摄影图片欣赏

Barbara Scerbo创意摄影图片欣赏  三联

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

TA发布的帖子

1074

收藏

869